Samorząd wreszcie ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie osiedli WSM — w pierwszym rzędzie z Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, któremu powierzono na terenie WSM wychowywanie dzieci i opiekę nad nimi w dziedzińcach, przedszkolach, świetlicach oraz wypożyczalnie i czytelnie książek. W zaopatrywaniu mieszkańców również współpracuje się z Warszawską Spółdzielnią Spożywców. Nadto koordynuje się prace innych instytucyj współdziałających z WSM.

W tym szerokim zakresie działalności, samorząd mieszkańców osiedli WSM jest organizacją opartą o więź sąsiedzką, zanikłą w chaosie kapitalistycznego miasta, jest organizacją ogniskującą nowe więzi społeczne, powstające w osiedlach klasy pracującej w warunkach własności społecznej i gospodarki społecznej, na zasadach zbiorowej samopomocy społecznej.

Samorząd osiedli powinien stać się podstawą zdecentralizowanego samorządu terytorialnego nowej socjalistycznej Warszawy, ogniwem pośrednim między samorządem dzielnicowym a komitetami blokowymi.

JAK OTRZYMAĆ MIESZKANIE

Mieszkania w WSM przydzielane są tylko członkom Spółdzielni, a więc tym, którzy pu złożeniu deklaracji zostali przyjęci i opłacili udział członkowski i wkład mieszkaniowy. Chociaż budujemy rocznie po kilkaset mieszkań, to istnienie kilku tysięcy czekających, zmusiło nas do ustalenia zasad kolejności przydziału. Nie uważaliśmy, że jedynym miernikiem winna być długość należenia do Spółdzielni. Chcieliśmy zaspakajać istotne potrzeby i dlatego szybkość przydziału mieszkania zależna była przede wszystkim od warunków, w jakich kan. dydat i jego rodzina się znajdują. Opracowany został specjalny regulamin, który warunki rodzinne, mieszkaniowe i społeczne kandydata określa różnorodną punktacją, wysokość jej zależna jest od oceny, w jakim stopniu szczegółowo ujęte warunki winny wpływać na przyśpieszenie przydziału mieszkania. I tak, potrzeby mieszkaniowe kawalera, czy panny, uznano za mniej pilne, niż małżeństwa, a tym bardziej niż rodziny posiadającej lub oczekującej dzieci. Nowozawarte małżeństwa są specjalnie punktowane, aby mogły uniezależnić się z pod opieki dotychczasowych domowników.

Punktacja warunków mieszkaniowych jest różna, w zależności od gęstości zaludnienia obecnego mieszkania, warunków higienicznych i zdrowotnych, posiadania mieszkania samodzielnego, czy też zamieszkiwania kątem lub na warunkach sublokatorskich, posiadania mieszkania pod Warszawą lub też zupełnego braku mieszkania. W grupie punktów społecznych specjalne uprawnienia posiadają pracownicy fizyczni, aktywni działacze instytucji i organizacji klasy pracującej, przodownicy pracy, inwalidzi wojenni, oraz byli polityczni więźniowie więzień i obozów faszystowskich.

Oczywiście długość należenia do spółdzielni jest również punktowana, ale suma punktów z tego tytułu nie odgrywa roli decydującej, chyba że ubiegającym się o mieszkanie jest członek należący kilkanaście lat do Spółdzielni.

Przy takim sposobie obliczania kolejności, ustalenie okresu, po jakim nowowstępujący może otrzymać mieszkanie, jest rzeczą niemożliwą. Pracownik fizyczny zatrudniony w sektorze uspołecznionym, będący przodownikiem pracy i aktywnym działaczem, jeżeli ma liczną rodzinę i trudne warunki mieszkaniowe, może otrzymać mieszkanie nawet po kilku miesiącach należenia do Spółdzielni, inny natomiast, który nie odpowiada tym wymaganiom i nie znajduje się w tak ciężkich warunkach, może oczekiwać i kilka lat.

Technika przydziału w pełni zapewnia przestrzeganie regulaminu, gdyż cały przydział dokonywany jest przez komisję wyłonioną przez samych kandydatów. Komisja ta sprawdza prawdziwość warunków podanych przez kandydatów, oblicza punktację, oraz ustala ostateczną listę kolejności przydziału, pozostawiając administracji wskazanie mieszkania, spisanie umowy najmu i administrowanie domami.